Vítejte na stránkách ZŠ Chrustova 24/1418, Slezská Ostrava

Naše základní škola v Ostravě – Kunčičkách, Škrobálkova 300/51 je malá okrajová škola klasického typu, založená v r. 1928. Je to škola úplná s devíti postupnými ročníky. Celkový počet žáků se pohybuje kolem 240. Součástí školy je přípravná třída zřízená pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Budova naší základní školy se nachází v klidnější zóně města Ostravy, v oblasti starší zástavby Kunčiček. Jedná se o vzhlednou dvoupatrovou budovu s mnohaletou tradicí, s dobrou dostupností hromadné městské dopravy.

Vybavení školy

Vyučování u nás probíhá v 10 kmenových třídách a odborných učebnách. K vybavení školy patří i cvičná kuchyň a školní dílna. Disponujeme novou tělocvičnou, jejíž součástí je posilovna, školním hřištěm s travnatou plochou a školním pozemkem. Tělocvična slouží nejen ke sportovním, ale i kulturním akcím, zvláště akademiím pro veřejnost, kdy na vybudovaném jevišti prezentují žáci svá vystoupení. Tělocvična je využívána v odpoledních i večerních hodinách jednak kroužky, jednak různými složkami obvodu Slezská Ostrava.

Pro kvalitnější vzdělávání jsou využívány 2 specializované počítačové učebny, jedna přírodo-zeměpisná učebna. Počítačová síť obsahující 58 počítačů, 30 tabletů umožňuje žákům i pedagogickým pracovníkům volný přístup na internet. Učebny jsou vybaveny dataprojektory. Každý pedagogický pracovník a každý žák školy má své přístupové heslo do školní počítačové sítě, svůj prostor na serveru pro ukládání dat a svou e-mailovou stránku s adresou. Při výuce jednotlivých předmětů je využíván výukový SW. Počítači s dataprojektory jsou vybaveny všechny třídy od 1. ročníku. Dvěma počítači a tiskárnou je vybavena i sborovna. Do výuky mohou žáci zapojovat prezentace videa a televize, činnost mohou dokumentovat digitálním fotoaparátem a tiskárnou. Celá škola je pokryta wi-fi signálem. K vybavení patří také radiomagnetofony a hifi věž. Žáci počítače mohou využívat i o přestávkách. Rodiče mají možnost komunikovat se školou prostřednictvím webových stránek. Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce je prioritou školy.

Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Šatny, WC, sprchy v souladu s normami. V suterénu školy je umístěna zrekonstruovaná výdejna obědů s jídelnou. Všem slouží nápojové automaty. Dopoledne si žáci mohou zakoupit mléčné svačinky. Prostory pro výuku jsou dostatečné – světlé, čisté a estetické. Třídy i kabinety jsou vybaveny odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Na vzhledu školy se podílejí také žáci a učitelé. Pedagogičtí pracovníci se společně scházejí ve sborovně, kde je umístěna učitelská knihovna, PC a tiskárna.Vhodně a účelně jsou vybaveny i další prostory – ředitelna, sekretariát, kabinet výchovného poradce a pracovna pro nepedagogické pracovníky.

V budoucnu je potřeba zajistit obměnu některých učebních pomůcek a také dovybavit školní dílnu, aby zde mohla probíhat výuka technických praktik.

Ve škole mají žáci možnost přihlásit se do školní družiny a do kroužků školního klubu /počítačový, výtvarný, romistika atp.)

Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se specifickými poruchami učení a dětem s poruchou řeči.

Pedagogický sbor

Na škole pracuje 16 pedagogických pracovníků, z toho jeden muž, 2 vychovatelky pro ŠD a ŠK. Ve škole působí výchovná poradkyně, metodik prevence sociálně patologických jevů, správce ICT. Sbor je věkově pestrý od mladých spolupracovníků až po zkušené pedagogy. Škola zaměstnává tři pedagogické asistentky a šest nepedagogických pracovníků.

Všichni pedagogičtí pracovníci rozšiřují své znalosti a praktické dovednosti formou kurzů, školení a seminářů. Prioritními oblastmi školy je i práce s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezenční techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků. Pedagogický sbor je schopen týmové práce, vzájemně vstřícné komunikace a spolupráce. Klima škola je příznivé, vládnou partnerské vztahy.

V budoucnu bychom chtěli zajistit školního psychologa.

Ročníkové a celoškolní projekty

Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníku i celé školy.Pedagogové vzájemně spolupracují a podílejí se na školních projektech, lyžařském kurzu, plaveckém výcviku 2. a 3.třídy. Pořádáme kulturní akce akademie, se svými žáky se zúčastňujeme vzdělávacích akcí – exkurzí, třídní kolektivy jezdí na školní výlety se společensko-vědním zaměřením.

Všechny naše aktivity a snahy vedou ke zkvalitňování výuky a ke zlepšení prostředí školy. Škola se od poloviny 90.let minulého století snaží získávat finanční prostředky ke zlepšování materiálního vybavení a nadstandardní výuku prostřednictvím grantů. Tyto prostředky jsme investovali např. na počítačové vybavení, zřízení venkovního hřiště, posilovny, vybavení ŠD a přípravného ročníku a na platy směřující k individualizaci výchovy, a tím ke zlepšování výchovně vzdělávacích výsledků.

V letošním školním roce jsme zapojeni do 1 grantu z Evropského sociálního fondu. V této činnosti budeme intenzivně pokračovat.

Charakteristika žáků

Školu navštěvují žáci ze spádových oblastí Slezské Ostravy, především z Kunčiček, Kunčic a Zárubku. Větší část našich žáků vyrůstá v sociálně slabším prostředí.

Školní parlament

Na škole pracuje školní parlament, jejichž členové dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy.

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Tito jsou o výsledcích vzdělávání dětí informováni průběžně prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, také mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. Přínosná pro tuto spolupráci je práce pedagogických asistentek, které navštěvují rodiny a důvěrně znají rodinná prostředí. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím webových stránek. Dobrá komunikace s rodiči je jedním z hlavních cílů školy a má na naší škole dlouholetou tradici. Velmi podstatné pro úspěšnou realizaci školního vzdělávacího programu je právě vtažení rodičů do procesu vzdělávání svých dětí. Toto nelze bez kvalitní vzájemné komunikace dosáhnout.

Poskytování poradenských služeb ve škole

Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce ve spolupráci s metodikem prevence, vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky.

Zaměření poradenských služeb:

  • poradenství žáků, v oblasti učení
  • poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání
  • poradenství při řešení neúspěšnosti, neprospěchu, podpora žáků ve zlepšení,prevence neúspěchu
  • kariérové poradenství, volba školy
  • poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
  • metodická podpora učitelů při pedagogické práci s žáky
  • poskytování informací o dalších službách poradenských zařízení a spolupráce s dalšími odbornými institucemi

Kariérové poradenství

Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství žákům a rodičům vycházejících žáků ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy zajišťuje organizaci přihlašování a přestupu k dalšímu vzdělávání. Ve spolupráci s poradenským zařízením je vytvářena nabídka dalšího vzdělávání a povolání, žákům jsou k dispozici informační materiály o středních školách a trhu práce.
Prevence sociálně patologických jevů

Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem „Minimální preventivní program“ pro daný školní rok. Koordinuje jeho realizaci. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat.

Metodik i výchovný poradce jsou v kontaktu s oddělením péče o dítě příslušných úřadů obvodu Slezská Ostrava , kurátory pro děti a mládež a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti. V případě výskytu negativního jevu výchovný poradce svolává setkání s rodiči, konzultace se žáky, nabízí podporu a poradenství. Žáci mohou řešit své problémy využitím schránky důvěry. Škola spolupracuje s dalšími organizacemi v oblasti prevence sociálně patologických jevů, využívá vybrané programy.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami žáci se specifickými poruchami učení

Žáky s vývojovými poruchami učení posíláme se souhlasem zákonných zástupců na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny v Ostravě – Porubě. Na základě vyšetření a doporučení jsou tito žáci zařazováni do reedukační péče. S dětmi pracuje vyškolený psycholog. Na naší škole jsou tito žáci integrováni v rámci běžných tříd.

Reedukace specifických poruch probíhá v malých skupinkách, vždy jedna hodina týdně. Se žákem se pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), jeho sestavení koordinuje výchovný poradce ve spolupráci s učiteli a rodiči. IVP obsahuje závěry a doporučení z vyšetření na PPP, konkrétní způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno odpovědného pedagoga.

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Chceme se věnovat žákům nadaným a vytvořit podmínky pro jejich rozvoj.Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování jim umožňujeme pracovat na počítači, individuálně pracovat s naučnou literaturou, jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly /referáty/, ve skupinové práci jsou pověřeni vedením skupiny jako mluvčí skupiny, hodnocení práce ve skupině/.

Nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, výtvarné, sportovní. Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, jsou zapojováni do sportovních soutěží, tanečních vystoupení. Reprezentují školu.